RODO w Fundacji BloomPro

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).chcielibyśmy Państwa poinformować, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są zabezpieczone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z nasza polityką prywatności oraz w razie potrzeby do korzystania z formularzy do pobrania

Polityka Prywatności obowiązująca w Fundacji BloomPro

Niniejsza polityka prywatności stanowi zbiór wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Fundacji BloomPro. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.bloompro.pl, Odwiedzający powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).


Administrator Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja BloomPro z siedzibą w Tyńcu Małym (55-040) przy ul. Polnej 10a, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000701360, posiadająca NIP 8961569857, REGON 368605229 Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: biuro@bloompro.pl

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją: przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za: obsługę informatyczną Fundacji, obsługę księgową Fundacji (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami). Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych. Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług. W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji szkoleń, konferencji lub innych wydarzeń). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

a) Dane osób odwiedzających stronę w domenie bloompro.pl
Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tą stroną, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji. Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron zbiera przy pomocy plików cookie: adres IP (jest on anonimizowany, ale dostęp do pełnego adresu IP zapisywanego w logach serwera mają osoby posiadające uprawnienia administratora), typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, jakie treści na naszej stronie odwiedził dany użytkownik. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji. Nie wymagamy również podawania żadnych danych osobowych w komentarzach do tekstów zamieszczonych na stronie bloompro.pl. Ewentualne dane osobowe udostępnione tą drogą przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w celu wyświetlania komentarzy i odpowiedzi na nie. Jeśli nie chcecie Państwo, żeby informacje na Wasz temat zostały upublicznione, prosimy o niepodawanie ich w tym miejscu. Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne przechowujemy do końca działalności Fundacji.

b) Dane Darczyńców
Możecie Państwo wspierać naszą Fundację finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy.
W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).
Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji).

c) Dane osób zawierających z nami umowy
Dane osobowe podmiotu lub reprezentantów podmiotu, który zawarł z nami umowę tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca prowadzenia działalności, adres do korespondencji, NIP, REGON, PESEL, telefon, adres e-mail, w zakresie w jakim zostały podane przy zawarciu umowy są przetwarzane przez Fundację w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w pozostałych celach związanych z prowadzeniem przez Fundację działalności statutowej oraz ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) Dane osób biorących udział w wydarzeniach publicznych
Organizując otwarte wydarzenia publiczne nie prosimy Państwa o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska bądź pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy.
Biorąc udział w wydarzeniu publicznym wymagającym rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronach internetowych Fundacji oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.
Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. Dane osób zakwalifikowanych na wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy udział w organizowanym przez nas wydarzeniu). Dane pozostałych osób usuwamy niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym się ono odbyło. Jeżeli wydarzenie organizowane jest ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

e) Dane osób korzystających z różnych kanałów komunikacji
Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w domenie bloompro.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji.

f) Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portal społecznościowy Facebook
Facebook jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzicie Państwo w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Państwa danych osobowych oprócz Facebooka staje się także Fundacja BloomPro. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Cele przetwarzania danych

FUNDACJA przetwarza dane osobowe m.in. w celu realizacji celów statutowych, w celach marketingowych oraz w celach realizacji umów o współpracy, umów darowizny oraz innych umów zawartych z Fundacją, jak również w celach dokonywania rozliczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zależności od przypadku albo zgoda osoby, której dane dotyczą albo umowa zawarta z FUNDACJĄ, podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być także pozostałe przesłanki określone w art. 6 RODO tj. prawnie uzasadniony interes Fundacji, przepis prawa.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Uprawnienia osób których dane przetwarzamy

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Formularze ułatwiające skorzystanie Państwu z przysługujących uprawień dostępne są do pobrania na naszej stronie -po wypełnieniu prosimy przesłać na adres e-mail Fundacji.
Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.